default

Pogoji nagradne igre – PODPISAN DRES BAYERN MÜNCHEN 2021/22

1. člen: Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri: »PODPISAN DRES BAYERN MÜNCHEN 2021/22« (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: ASPN d.o.o., Ljubljana, Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, matična številka 2189704000, davčna številka: 24319007 (v nadaljevanju: organizatorja).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 1. 12. 2021 do 14. 5. 2021 do 15.30 ure.

2. člen: Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je interakcija z gledalci ŠPORT TV in obveščanje o vsebinah in ostalih aktivnostih ŠPORT TV. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. člen: Udeleženci

Nagradna igra poteka preko spletnega portala www.sport-tv.si. V nagradni igri za nagrade lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali izven meja Slovenije, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji in na spletni strani oddajo svoj oz. napovejo rezultat dvobojev v okviru tekmovanja Bundesliga sezona 2021/22. Z glasovanjem sprejemajo splošne pogoje in pravila nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in s svojimi osebnimi podatki.

V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji in izvajalci nagradne igre, to so zaposleni v ASPN d.o.o. ŠPORT TV in druge osebe, ki kakorkoli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri, tako da preko spletnega portala oddajo glas oz. napovejo rezultat posamezne tekme v nemškem nogometnem prvenstvu. Glasujejo lahko za dvoboje v sezoni 2021/22. Udeleženci ob tem v celoti izpolnijo kontaktni obrazec in odkljukajo okence »Strinjam se s pravili«, s čimer soglašajo s Pravili in pogoji te nagradne igre in strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:
– elektronski naslov
– ime in priimek
– naslov bivanja – ulica, pošta, kraj bivanja (v primeru, da je udeleženec izžreban).

Osebni podatki bodo uporabljeni za žreb nagrajenca, objavo nagrajenca na Facebook strani ŠPORT TV, pozivu nagrajenca o prevzemu nagrade in pozivu k predložitvi osebnih podatkov za prevzem nagrade ter za obveščanje o nadaljnjih marketinških aktivnostih (novice, obveščanje o ponudbi in programskem sporedu) na področju delovanja in dejavnosti organizatorjev po poteku nagradne igre.

Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu info@sport-tv.si ali prek zasebnega sporočila na ŠPORT TV FB strani.

4. člen: Potek nagradne igre

Udeleženci bodo lahko od 1.12.2021, dalje na spletni strani ŠPORT TV (https://www.sport-tv.si/) do konca sezone nemškega nogometnega prvenstva 14.5.2022 napovedovali rezultate dvobojev. Na podlagi zbranih glasov in napovedanih rezultatov bomo na ŠPORT TV podelili tedenske, mesečne in glavno nagrado.

Udeleženci v nagradni igri napovejo rezultat dvoboja v posameznem kolu nemškega nogometnega prvenstva. Pravilna napoved točnega rezultata udeležencu prinese 5 točk, pravilna napoved tipa rezultata: zmaga, poraz ali neodločen rezultat, pa udeležencu prinese tri točke. Točke se v poteku nagradne igre seštevajo do konca nagradne igre.

Za posamezen dvoboj lahko udeleženec glasuje le enkrat, glasovanje je mogoče pet dni pred dvobojem. V izboru štejejo le glasovi udeležencev, ki opravili potrditev elektronskega naslova in so podali vzdevek (niso kršili pravil o žaljivi vsebini vzdevka). Žaljivi vzdevki in uporaba sporne vsebine na kakršenkoli način v okviru nagradne igre bo pomenila, da bo udeleženec iz nagradne igre odstranjen.

5. člen: Nagrade

V nagradnem skladu so:
– Glavna nagrada: Podpisan dres Bayern München (sezona 2021/22)
– Mesečna nagrada: Navijaški artikel kluba iz nemškega nogometnega prvenstva
– Tedenska nagrada: ŠPORT TV darilni paket

6. člen: Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo dan po odigrani posamezni tekmi, ki je predmet nagradne igre. Izvedla ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Izžreban bo nagrajenec, ki je pravilno napovedal rezultat dvoboja. Žreb bo opravljen ročno.

Dobitnik mesečne nagrade bo tisti udeleženec nagradne igre, ki bo v posameznem mesecu največkrat pravilno napovedal rezultat dvobojev oz. zbral največ točk. V primeru, da bo več kandidatov doseglo v mesecu doseglo isto število točk, bo o zmagovalcu odločal žreb.

Dobitnik glavne nagrade bo tisti udeleženec nagradne igre, ki bo od 1.12.2021 do 14.5.2022, napovedal največ pravilnih rezultatov dvobojev, ki so predmet nagrade igre oz. bo ob koncu nagradne igre zbral največ točk. V primeru, da bo ob koncu nagradne igre več kandidatov zbralo enako število točk, bo o zmagovalcu odločal žreb.

Ob vseh morebitnih izvedenih žrebanjih bo prisotna komisija in o žrebanjih se bo vodil zapisnik.

Zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanj ni mogoča.

Komisija bo sestavljena iz naslednjih članov: Marko Bogovac (direktor ASPN d.o.o.), Gregor Kovačič (marketing oddelek ASPN d.o.o.), Miro Ćorić (odgovorni urednik ASPN d.o.o)

7. člen: Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Nagrajence bomo o prejemu nagrade obvestili prek elektronske pošte oz. preko telefonskega kontakta.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

V kolikor se nagrajenec na obvestila o nagradi ne odzove v roku 14 dni, bo nagrada podeljena drugemu udeležencu, ki ga bo določil žreb.

8. člen: Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;
– morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
– kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

9. člen: Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator nagradne igre je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre in za izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi samovoljne odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri ter za obveščanje o nadaljnjih aktivnostih na področju delovanja in dejavnosti organizatorja po poteku nagradne igre.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v nagradni igri za namen njenega izvajanja, hranil v skladu z zakoni in predpisi. Osebni podatki, ki niso opredeljeni pa bodo po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrad nagrajenca oz. vseh udeležencev izbrisani. Dodatno opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).

Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov je gdpr@sport-tv.si.

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov info@sport-tv.si.

10. člen: Davčne obveznosti

Posamezni nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

11. člen: Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. člen: Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani ŠPORT TV in podstrani nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.sport-tv.si in pri organizatorju nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@sport-tv.si.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 1.12. 2021